Subvención para entidades sen ánimo de lucro

En data do 20/07/2016 dictouse pola Secretaría Xeral de Emprego a resolución pola que se outorga a Subvención para que entidades sen ánimo de lucro contraten persoas mozas para á realización de servizos de interese xeral e social, dentro do programa operativo de emprego xuvenil. Con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.322A.481.0, á entidade Asociación de …