Subvención TR352C

En data do 20/07/2016 dictouse pola Secretaría Xeral de Emprego a resolución pola que se outorga a Subvención TR352C – Subvención para que entidades sen ánimo de lucro contraten persoas mozas para á realización de servizos de interese xeral e social, dentro do programa operativo de emprego xuvenil.

Con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.322A.481.0, á entidade Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas foille concedida dita subvención polo importe de 11413.01 euros, equivalente aos custos salariais do traballador contratado co grupo de cotización 7, maila cotización empresarial á Seguridade Social derivada de dito salario, resultante da contratación de un mozo desempregado inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para á realización do servizo “PROMOCIÓN COMERCIAL E TURÍSTICA,” mediante un contrato temporal de traballos de interese social e de duración de 7 meses. Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo.